Politica generala GDPR

Printeaza
 1. Introducere

Westgate Romania SRL acordă o importanță deosebită prelucrării datelor cu caracter personal aparținând clienților, furnizorilor, partenerilor de afaceri și angajaților, dorind să asigure respectarea principiilor legale prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul 2016/679 sau GDPR) în ceea ce privește operațiunile întreprinse în cadrul activității desfășurate pe piața jocurilor de noroc în retail.

GDPR reprezintă cadrul normativ care înlocuiește Directiva 95/46/CE privind protecția datelor, iar în virtutea efectului direct, înlocuiește în același timp și legislația fiecărui Stat Membru care a fost elaborată în conformitate cu Directiva mai sus menționată. Scopul GDPR este acela de a proteja drepturile și libertățile persoanelor fizice (persoanele fizice în viață) și de a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt prelucrate fără știrea acestora și, ori de câte ori este necesar, că sunt prelucrate cu consimțământul informat și specific al acestora.

 

Definițiile utilizate de Westgate Romania (preluate din GDPR)

Domeniul de aplicare material (Articolul 2) - GDPR se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuate total sau parțial prin mijloace automatizate (computer, laptop), precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal (înregistrări pe hârtie) care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

Domeniul de aplicare teritorial (Articolul 3) GDPR se va aplica tuturor operatorilor care au sediul în UE (Uniunea Europeană) care prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul UE. Se va aplica și operatorilor din afara UE care prelucrează date cu caracter personal pentru a oferi bunuri și servicii sau pentru a monitoriza comportamentul persoanelor vizate care au reședința în UE.[1]

Sediu sediul principal al operatorului în UE va fi locul în care operatorul adoptă principalele decizii cu privire la scopul și mijloacele activităților sale de prelucrare a datelor. Sediul principal al unui operator în UE va fi locul unde se află administrația centrală. Dacă un operator are sediul în afara UE, va trebui să numească un reprezentant în jurisdicția în care operatorul își desfășoară activitatea pentru a acționa în numele operatorului și a se ocupa de relația cu autoritățile de supraveghere.

Date cu caracter personal - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categorii speciale de date cu caracter personal - date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Persoană împuternicită - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Creare de profiluri - orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal destinată să evalueze anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică sau să analizeze ori să prevadă performanța la locul de muncă, situația economică, locația, sănătatea, preferințele personale, fiabilitatea sau comportamentul persoanei respective.

Încălcarea securității datelor cu caracter personal - o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea. Operatorul are obligația de a raporta autorităților de supraveghere încălcările securității datelor cu caracter personal și cazurile în care încălcarea ar putea afecta în mod negativ datele cu caracter personal sau viața privată a persoanei vizate.

Consimțământul persoanei vizate - înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal să fie prelucrate.

 

 1. Declarația de politică

 

WESTGATE ROMANIA SRL, cu sediul social în București, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 29A, Etaj 5, Biroul 50, Afi Tech Park 1, Sector 5, având număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/20246/2004, CUI 17017651, se angajează să respecte toate legile relevante ale UE și ale Statelor membre cu privire la datele cu caracter personal și protecția drepturilor și libertăților persoanelor ale căror informații le colectează și prelucrează în conformitate cu GDPR.

Respectarea GDPR este descrisă de această politică și de procedurile relevante, cum ar fi Procedura privind cererile persoanelor vizate, Procedura privind încălcarea securității datelor, împreună cu procesele și procedurile conexe.

GDPR împreună cu această politică se aplică tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de către Westgate Romania, inclusiv celor efectuate asupra datelor cu caracter personal ale clienților, angajaților și partenerilor și oricăror alte date cu caracter personal pe care societatea le prelucrează din alte surse.

DPO (Responsabilul cu protecția datelor) este responsabil cu revizuirea Registrului de evidență a prelucrărilor în lumina oricărei modificări aduse operațiunilor de prelucrare desfășurate de către Westgate Romania (revizuirea poate fi determinată de modificările cu privire la categoriile de date prelucrate sau de scopurile în care sunt prelucrate datele ca urmare a revizuirii prelucrărilor de către inițiatori) precum și a oricăror cerințe suplimentare identificate prin intermediul evaluărilor de impact privind protecția datelor. Acest registru este disponibil la cererea Autorității de supraveghere.

Această politică se aplică tuturor angajaților Westgate Romania, precum și furnizorilor săi care prelucrează date cu caracter personal în calitate de împuterniciți ai Westgate. Orice încălcare a GDPR sau a acestei politici va fi tratată în conformitate cu Regulamentul intern Westgate Romania, iar în condițiile prevăzute de GDPR, Westgate va notifica ANSPDCP cu privire la încălcarea respectivă. În situația în care fapta care a determinat încălcarea poate constitui, de asemenea, o infracțiune, aceasta va fi adusă cât mai curând posibil la cunoștința autorităților competente.

Partenerii care lucrează cu sau pentru Westgate Romania, și cărora le-ar putea fi recunoscut un drept de informare, trebuie să fi citit, înțeles și respectat această politică. Westgate Romania va comunica oricărui astfel de partener prezenta politică. Nicio terță parte nu poate prelucra datele cu caracter personal deținute de Westgate Romania, în numele acestuia, fără să fi încheiat un contract prin care părțile să reglementeze obligațiile cu privire la confidențialitatea datelor. Westgate Romania va impune părții terțe obligații cel puțin la fel de oneroase ca cele la care Westgate Romania se angajează. În acest caz se vor avea în vedere dispozițiile art. 28 din GDPR cu privire la prevederile obligatorii care trebuie incluse în vederea reglementării relației de operator – persoană împuternicită.

 

 1. Responsabilități și roluri în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor

Westgate Romania este un operator de date cu caracter personal în temeiul GDPR.

Membrii organelor de conducere ai Westgate Romania sunt responsabili pentru dezvoltarea și încurajarea bunelor practici de gestionare și prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul societății;

Membrii organelor de conducere ai Westgate Romania sunt responsabili pentru reevaluarea analizei privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 37 alin. (1) din GDPR în situația în care Westgate Romania va intenționa să inițieze prelucrări de date speciale sau care pot presupune un risc ridicat cu privire la drepturile și libertățile persoanelor. De asemenea, o nouă analiză va fi efectuată în cazul în care prin legislația națională vor fi introduse obligații suplimentare cu privire la protecția datelor cu caracter personal față de cele prevăzute în GDPR.

DPO (Responsabilul cu protecția datelor), un rol prevăzut de GDPR, răspunde în fața managementului Westgate Romania pentru gestionarea datelor cu caracter personal din cadrul Westgate Romania și pentru garantarea respectării legislației și a bunelor practici privind protecția datelor. Această responsabilitate include:

 • elaborarea și punerea în aplicare a GDPR, conform cerințelor acestei politici; și
 • managementul securității și a riscurilor în ceea ce privește respectarea politicii.

DPO (Responsabilul cu protecția datelor), pe care managementul societății îl consideră a avea calificarea și experiența corespunzătoare, a fost numit pentru a-și asuma responsabilitatea pentru respectarea de către Westgate Romania a acestei politici în mod particular, și, în special, are responsabilitatea directă de a se asigura că atât Directorii de departament, în cazul prelucrărilor care au loc în aria lor de responsabilitate (fiind inițiatori ai prelucrării) cât și societatea respectă dispozițiile GDPR. 

DPO (Responsabilul cu protecția datelor) are responsabilități specifice în ceea ce privește procedurile precum Procedura privind cererile de acces ale persoanelor vizate și este primul punct de apel pentru angajații care solicită clarificări cu privire la orice aspect referitor la asigurarea protecției datelor cu caracter personal.

Respectarea legislației privind protecția datelor reprezintă responsabilitatea atât a Westgate Romania cât și a tuturor angajaților societății în exercitarea atribuțiilor cărora aceștia prelucrează date cu caracter personal.

Angajații Westgate Romania sunt responsabili pentru a asigura că orice date cu caracter personal despre ei și furnizate de ei către societate sunt corecte și actualizate.

 

 1. Principii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să se efectueze în conformitate cu principiile protecției datelor așa cum sunt acestea prevăzute de Articolul 5 al GDPR. Politicile și procedurile Westgate Romania sunt concepute pentru a asigura conformitatea cu principiile prevăzute de GDPR.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, corect și transparent

Legalitate – presupune identificarea unei baze legale înainte de a demara o operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal. Această identificare este adesea denumită „identificarea temeiului prelucrării”. Temeiurile prevăzute de articolul 6 din GDPR sunt următoarele: obligația legală a operatorului, contractul încheiat între operator și persoana vizată, consimțământul persoanei vizate, interesul legitim al Westgate Romania, interes public sau interesele vitale ale persoanei vizate.

Corectitudine – presupune obligația de informare a operatorului cu privire la prelucrările de date înainte de începerea prelucrării sau cât mai curând posibil după începerea prelucrării. Informarea este obligatorie indiferent dacă datele cu caracter personal au fost obținute direct de la persoanele vizate sau din alte surse. 

Transparența – Articolele 12, 13 și 14 din GDPR stabilesc regulile de informare a persoanelor vizate. Prevederile sunt detaliate și specifice, punând accentul pe faptul că notificările privind confidențialitatea trebuie să fie ușor de înțeles și accesibile. Informațiile trebuie comunicate persoanei vizate într-o formă inteligibilă, folosind un limbaj clar și simplu.

Informațiile specifice care trebuie furnizate persoanei vizate vor include cel puțin:

 • identitatea și datele de contact ale Westgate Romania;
 • datele de contact ale DPO (Responsabilului cu protecția datelor);
 • scopul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;
 • perioada de stocare a datelor cu caracter personal;
 • existența drepturilor de a solicita accesul, rectificarea, ștergerea sau opoziția față de prelucrare și condițiile (sau lipsa acestora) de exercitare a acestor drepturi, cum ar fi afectarea legalității prelucrării anterioare;
 • categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;
 • dacă este cazul, faptul că Westgate Romania intenționează să transfere date cu caracter personal unui destinatar dintr-o țară terță și nivelul de protecție acordat datelor;
 • orice informații suplimentare necesare pentru a garanta o prelucrare corectă.

 

Datele personale sunt colectate doar în scopuri specifice, explicite și legitime

Datele obținute în scopuri specifice nu vor fi utilizate într-un scop care diferă de cel inițial, așa cum a fost menționat în cadrul Registrului de evidență a prelucrărilor deținut de Westgate Romania.

Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru prelucrare

 • DPO (Responsabilul cu protecția datelor) este responsabil să se asigure că Westgate Romania nu colectează informații care nu sunt strict necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost obținute.
 • Toate formele de colectare a datelor (electronic sau pe suport de hârtie), inclusiv cerințele de colectare a datelor în noile sisteme informatice, vor include o declarație de prelucrare corectă sau link către Politica de confidențialitate și să fie conțină avizul DPO (Responsabilul cu protecția datelor).
 • DPO (Responsabilul cu protecția datelor) se va asigura, în cadrul auditului anual intern, de faptul că datele colectate continuă să fie adecvate, relevante și proporționale scopului urmărit.

 

Datele cu caracter personal sunt exacte și, atunci când este necesar să fie actualizate prin completarea sau rectificarea fără întârziere

 • Datele stocate de operatorul de date sunt revizuite și actualizate, după caz. Datele nu sunt păstrate decât dacă se poate presupune în mod rezonabil că acestea sunt exacte.
 • DPO (Responsabilul cu protecția datelor) este responsabil pentru a asigura faptul că întreg personalul este instruit cu privire la importanța colectării unor date corecte și a menținerii corectitudinii acestora.
 • De asemenea, prelucrarea unor date corecte și actualizate constituie și responsabilitatea persoanei vizate. Completarea unui formular de înregistrare sau a unei cereri de către o persoană vizată va include o declarație conform căreia datele conținute în acesta sunt corecte la data depunerii.
 • Angajații, reprezentanții partenerilor și clienții trebuie să notifice Westgate Romania cu privire la orice modificări ale datelor personale pentru a permite ca înregistrarea conținând datele cu caracter personal să fie actualizată în mod corespunzător. Este responsabilitatea  Westgate Romania să se asigure că orice notificare cu privire la schimbarea situației este înregistrată și a fost luată în considerare.
 • DPO (Responsabilul cu protecția datelor) are responsabilitatea de a asigura faptul că există proceduri și politici adecvate pentru a menține datele cu caracter personal corecte și actualizate, luând în considerare volumul de date colectate, viteza cu care s-ar putea schimba și orice alți factori relevanți.
 • Cel puțin anual, DPO (Responsabilul cu protecția datelor) va verifica termenele de ștergere a tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal realizate de către Westgate Romania, consemnate în Registrul prelucrărilor de date și va identifica orice prelucrări de date și/sau categorii de date care nu mai sunt necesare în contextul scopului înregistrat.  Aceste date vor fi șterse / distruse în siguranță.
 • DPO (Responsabilul cu protecția datelor) are responsabilitatea de a răspunde solicitărilor de rectificare din partea persoanelor vizate în termen de 30 de zile (Procedura privind cererile de acces ale persoanelor vizate). Termenul poate fi prelungit cu maxim două luni pentru cereri complexe. În cazul în care Westgate Romania decide să nu se conformeze cererii sau să prelungească termenul de răspuns, DPO (Responsabilul cu protecția datelor) va informa persoana vizată cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii, precum și  cu privire la dreptul persoanei vizate de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere.
 • În cazul în care DPO (Responsabilul cu protecția datelor) constată că terțe părți au transmis către Westgate Romania date personale inexacte sau învechite, acesta va face toate demersurile necesare pentru a informa terțele părți cu privire la acest aspect și pentru transmiterea oricărei corecții a datelor cu caracter personal terțelor părți, în cazul în care acest lucru este necesar.

 

 

Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate numai atât timp cât este necesar pentru prelucrare.

 • În cazul în care datele cu caracter personal sunt păstrate dincolo de data prelucrării, acestea vor fi pseudonimizate pentru a proteja identitatea persoanei vizate în cazul unei încălcări a securității datelor.
 • Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe toată durata prelucrării de fiecare Departament care inițiază prelucrarea, iar Directorii de departament vor fi responsabili pentru ștergerea/distrugerea datelor cu caracter personal în cazul depășirii perioadei de păstrare.
 • DPO (Responsabilul cu protecția datelor) își dă avizul în mod specific cu privire la orice păstrare a datelor care depășește perioadele de păstrare și se asigură că justificarea este identificată în mod clar și conformă cu cerințele legislației privind protecția datelor. Acest aviz trebuie să îmbrace formă scrisă.

 

Datele personale sunt prelucrate într-un mod care să asigure securitatea corespunzătoare

DPO (Responsabilul cu protecția datelor) va efectua o evaluare a riscurilor ținând seama de toate circumstanțele operațiunilor de prelucrare efectuate de către Westgate Romania în cadrul activității sale.

Pentru a determina caracterul adecvat, DPO (Responsabilul cu protecția datelor)  ia în considerare, de asemenea, amploarea eventualelor daune sau pierderi care ar putea fi cauzate persoanelor fizice (de exemplu, personalului sau clienților) dacă apare o încălcare a securității, efectul oricărei încălcări a securității asupra Westgate Romania ca operator de date cu caracter personal precum și ca operator de jocuri de noroc, precum și orice alte daune reputaționale posibile, inclusiv pierderea posibilă a încrederii clienților.

La evaluarea măsurilor tehnice adecvate, DPO (Responsabilul cu protecția datelor) va lua în considerare următoarele:

 • Protecție cu parolă cu grad minim de complexitate de [8] caractere alfanumerice;
 • Blocarea automată a terminalelor inerte după [1/3/5]minute;
 • Eliminarea sau monitorizarea drepturilor de acces pentru USB și alte suporturi de memorie;
 • Software antivirus și firewall;
 • Drepturile de acces bazate pe atribuțiile de serviciu, inclusiv cele atribuite personalului temporar;
 • Criptarea dispozitivelor care părăsesc sediile organizației, cum ar fi laptopurile;
 • Securitatea rețelelor la nivel de LAN (Local Area Network) și WAN (Wide Area Network);
 • Tehnologii de îmbunătățire a confidențialității, cum ar fi pseudonimizarea și anonimizarea;
 • Restricționarea accesului în încăperile în care sunt instalate computere sau alte terminale de acces;

 

La evaluarea măsurilor organizatorice adecvate, DPO (Responsabilul cu protecția datelor) va lua în considerare următoarele:

 • Identificarea și autentificarea utilizatorului (folosirea unui cont unic de utilizator, a unei parole, a unui card de acces sau a unui certificat digital atunci când se oferă accesul la date cu caracter personal);
 • Nivelurile adecvate de instruire pentru toți angajații;
 • Includerea obligațiilor privind protecția datelor cu caracter personal în fișele de post și Regulamentul de ordine interioară;
 • Identificarea măsurilor de sancțiune disciplinară pentru încălcarea securității datelor;
 • Monitorizarea personalului privind obligațiile de securitate stabilite;
 • Controalele privind accesul fizic la înregistrările electronice și pe hârtie (spre exemplu drepturile de acces în aplicații);
 • Stocarea datelor pe suport de hârtie în dulapuri care dispun de sisteme de închidere cu cheie;
 • Restricționarea utilizării dispozitivelor electronice portabile în afara locului de muncă sau definirea de reguli clare cu privire la folosirea acestora;
 • Restricționarea folosirii dispozitivelor personale ale angajatului la locul de muncă;
 • Adoptarea de reguli clare cu privire la parole.

 

Operatorul trebuie să poată demonstra conformitatea cu celelalte principii ale GDPR (responsabilitate)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (2), Westgate Romania respectă principiile de protecție a datelor prin implementarea politicilor de protecție a datelor, punerea în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice, precum și adoptarea unor tehnici precum protecția datelor prin proiectare (privacy by design), efectuarea analizei de impact (DPIA), precum și întocmirea și punerea în aplicare a unei proceduri de notificare a încălcărilor și a unor planuri de răspuns la incidente.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate au următoarele drepturi privind prelucrarea datelor:

 • Dreptul de acces - prin intermediul căruia se poate obține din partea Westgate Romania o confirmare a faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate;
 • Dreptul la rectificare - acesta presupune posibilitatea de a solicita Westgate Romania să rectifice datele inexacte care le privesc;
 • Dreptul de a fi uitat – prin intermediul căruia poate obține ștergerea datelor sale de către operator, în anumite condiții prevăzute în Regulament;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – apare în situația unei prelucrări inexacte, ilegale sau a exercitării dreptului la opoziție de către persoana vizată;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat Westgate Romania într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și care include și dreptul de a transmite aceste date altui operator. Acest drept are incidență numai în cazul prelucrărilor întemeiate pe consimțământ sau contract;
 • Dreptul la opoziție – presupune inclusiv dreptul de a se opune creării de profiluri;
 • Dreptul la informare– presupune informarea de o manieră concisă, transparentă și ușor accesibilă a persoanelor vizate cu privire la datele prelucrate;
 • De a se adresa Autorității de Supraveghere în cazul în care sesizează o  încălcare a GDPR.

Westgate Romania se asigură că persoanele vizate pot să își exercite aceste drepturi:

 • Persoanele vizate pot face cereri de acces la date, astfel cum se descrie în Procedura privind cererile persoanelor vizate, adresate DPO, la adresa dpo@stanleybet.ro.
 • Persoanele vizate au dreptul de a adresa plângeri către Westgate Romania legate de prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

Westgate Romania garantează faptul că va respecta drepturile persoanelor vizate, în măsura în care aceste drepturi au incidență în cadrul prelucrărilor efectuate cu privire la datele acestora. În acest sens, în cazul în care pentru exercitarea unui drept cu privire la o prelucrare nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de GDPR sau exercitării dreptului i se opune o obligație legală stabilită în sarcina Westgate Romania, se va analiza prelucrarea și va fi comunicată decizia motivată către persoana vizată.

 

 1. Prelucrarea datelor angajaților

Westgate Romania prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților în contextul relațiilor de muncă, având ca temei: contractul de muncă, obligația legală a angajatorului, interesul legitim al operatorului sau consimțământul[2] angajatului.

Scopurile pe care Westgate Romania urmărește să le atingă prin prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând  fie candidaților la posturile vacante în cadrul companiei, fie angajaților sunt cuprinse în Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relațiilor de muncă. Astfel, cu titlu exemplificativ, scopurile pot fi:

 • Desfășurarea procesului de recrutare sau promovarea pe un alt post în cadrul societății;
  • Întocmirea și păstrarea actualizată a informațiilor care compun dosarul de personal, inclusiv modificările intervenite cu privire la contractul de muncă;
  • Evaluarea profesională a angajaților și desfășurarea cercetării disciplinare;
  • Gestionarea timpului petrecut la locul de muncă în vederea stabilirii drepturilor salariale și plata acestor drepturi;
  • Îndeplinirea obligațiilor legale în materie de sănătate și securitate în muncă;
  • Stabilirea drepturilor salariale urmare a unei incapacități temporare de muncă, unui concediu de maternitate, paternal sau de creștere și îngrijire a copilului, precum și pentru alocarea eficientă a forței de muncă în aceste situații în vederea asigurării continuității activității operatorului;
  • Exercitarea unor drepturi/acțiuni în instanță;
 1. Prelucrarea datelor clienților

În ceea ce privește activitatea de pariuri în retail, în cadrul agențiilor Stanleybet, sunt întreprinse operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal aparținând clienților care participă la pariurile organizate. Astfel, în vederea eliberării câștigurilor sunt prelucrate datele cu caracter personal ale clienților, în temeiul obligației legale prevăzute de OPANAF 3726/2017 precum și dispozițiile art. 110 (6) din Codul fiscal.

În ceea ce privește clienții participanți la programul de fidelizare al Stanleybet prin deținerea unui card de client (al cărui scop este acela de a facilita eliberarea câștigului, prin simpla scanare a cardului – căruia îi sunt asociate datele necesare în vederea îndeplinirii obligației legale astfel cum a fost aceasta identificată la art. 7.1.) pot exista prelucrări întemeiate pe consimțământul persoanelor vizate, în special în ceea ce privește comunicările de marketing.

Pentru respectarea condițiilor prevăzute de Îndrumările GL 29 privind consimțământul, Westgate Romania colectează în mod specific consimțământul pentru prelucrările în scop de marketing, prin utilizarea unei bife separate în cadrul formularului de acces în programul de fidelizare.

Persoanele vizate sunt informate cu privire la prelucrările efectuate cu privire la datele care le aparțin prin intermediul Regulamentului cardului de fidelizare, pus la dispoziția acestora în mod gratuit.

 

 1. Consimțământ

Westgate Romania înțelege „consimțământul" ca fiind acordat printr-o acțiune neechivocă care constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoștință de cauză și clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

Consimțământul obținut sub presiune sau pe baza unor informații înșelătoare nu va constitui o bază valabilă pentru prelucrare.

Westgate Romania va păstra dovada comunicării dintre părți pentru a demonstra consimțământul exprimat de persoanele vizate. Consimțământul nu poate fi dedus din lipsa de răspuns la o comunicare. Westgate Romania trebuie să poată demonstra că a fost obținut consimțământul pentru operațiunea de prelucrare.

Pentru prelucrarea de date sensibile, va fi obținut consimțământul scris explicit (Procedura de acordare a consimțământului) al persoanelor vizate, cu excepția cazului în care există un alt temei legal de prelucrare.

În cazul în care este necesar, consimțământul este temeiul legal al prelucrării, acesta va fi dobândit de Westgate Romania utilizând Procedura de obținere a consimțământului.

În cazul prelucrărilor întemeiate pe consimțământul persoanei vizate, Westgate Romania pune la dispoziție mijloacele prin intermediul cărora să poată fi respectat dreptul de retragere a consimțământului, fie prin intermediul un link de dezabonare (în ceea ce privește comunicările de marketing), fie prin intermediul un cereri scrise adresate DPO.

 

 1. Durata prelucrării

Criteriile utilizate în vederea stabilirii duratei prelucrării datelor cu caracter personal aparținând clienților, angajaților sau reprezentanților legali ai partenerilor de afaceri vor avea în vedere faptul că prelucrarea este necesară în vederea desfășurării relației contractuale, iar la încheierea relației contractuale, vor avea în vedere obligațiile legale în materie fiscală stabilite în sarcina Westgate Romania.

În ceea ce privește prelucrările de date cu caracter personal efectuate în contextul proceselor de recrutare desfășurate de către Westgate Romania, în cazul candidaților care nu au fost selectați pentru ocuparea postului vacant, durata prelucrării se va limita la perioada aferentă procesului de recrutare, la încheierea acestui proces CV-urile depuse vor fi șterse. În cazul candidaților care devin ulterior angajați, datele colectate cu ocazia procesului de recrutare vor fi stocate în cadrul dosarului de personal pe toată perioada duratei contractuale de muncă.

 

 1. Securitatea datelor

Toți angajații trebuie să se asigure că orice date cu caracter personal pe care Westgate Romania le deține și pentru prelucrarea cărora aceștia sunt responsabili, sunt păstrate în siguranță și nu sunt în niciun fel dezvăluite niciunei terțe părți, cu excepția cazului în care această terță parte a fost autorizată în mod expres de către Westgate Romania să primească aceste informații.

Toate datele cu caracter personal sunt accesibile numai celor care au nevoie să le utilizeze în conformitate cu drepturile de acces care le-au fost conferite, în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu potrivit fișei postului. Toate datele cu caracter personal sunt gestionate în cea mai mare siguranță și sunt păstrate:

 • într-o cameră cu închisă cu acces controlat; și / sau
 • într-un sertar sau într-un dulap încuiat; și / sau
 • dacă sunt computerizate, protejate prin parolă în conformitate cu nivelul de securitate stabilit de Westgate Romania; și / sau
 • stocate pe un suport media (detașabil) care este criptat.

Angajații Westgate Romania se vor asigura că ecranele dispozitivelor pe care le utilizează nu sunt vizibile pentru niciun terț neautorizat.

Documentele fizice precum și orice copii ale acestora nu vor fi lăsate în locuri accesibile personalului neautorizat și nu pot fi folosite în exteriorul punctelor de lucru în care sunt stocate sau sediului central Westgate Romania fără autorizare explicită. Orice copie trebuie distrusă de îndată ce scopul pentru care a fost efectuată a fost îndeplinit.

Documentele fizice pentru care s-a împlinit termenul de ștergere stabilit  trebuie să fie casate și distruse ca „deșeuri confidențiale". Anterior scoaterii din uz a dispozitivelor electronice, mediile de stocare ale acestora trebuie să fie readuse la setările din fabrică sau distruse.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în afara Westgate Romania prezintă un risc potențial mai mare de pierdere, furt sau deteriorare a datelor cu caracter personal. Angajații trebuie să fie autorizați în mod special pentru prelucrarea datelor în afara amplasamentului.

 

 1. Divulgarea datelor

Westgate Romania se asigură că datele cu caracter personal nu sunt divulgate terților neautorizați. Angajații Westgate Romania conștientizează faptul că în categoria terților neautorizați sunt incluși și membrii familiei sau prietenii.

Având în vedere obligațiile legale de raportare stabilite în sarcina Westgate Romania ca operator de jocuri de noroc, pentru îndeplinirea acestora Westgate poate transmite date cu caracter personal aparținând angajaților sau jucătorilor către autoritățile administrative cu atribuții fie în domeniul relațiilor de muncă, fie în domeniul jocurilor de noroc.

 

 1. Păstrarea și eliminarea datelor

 

Westgate Romania nu va păstra datele cu caracter personal într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă mai lungă decât este necesar, în raport cu scopul (scopurile) pentru care au fost colectate datele inițial.

Westgate Romania poate stoca date pentru perioade mai lungi în cazul în care datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopul arhivării în interes public, de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanei vizate.

Datele cu caracter personal sunt eliminate în siguranță, în conformitate cu al șaselea principiu al GDPR - prelucrate într-o manieră adecvată pentru a menține securitatea, protejând astfel „drepturile și libertățile" persoanelor vizate.

 

 1. Transferuri de date

Transferul datelor cu caracter personal în afara SEE este interzis, cu excepția cazului în care se aplică una sau mai multe garanții sau excepții specificate:

 • O decizie de adecvare

Comisia Europeană poate și va evalua țările terțe, un teritoriu și / sau anumite sectoare din țările terțe pentru a evalua dacă există un nivel corespunzător de protecție a drepturilor și libertăților persoanelor fizice. În aceste cazuri nu este necesară nicio autorizație.

Țările care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE), dar nu și ale UE, sunt acceptate ca îndeplinind condițiile unei decizii de adecvare.

O listă a țărilor care îndeplinesc în prezent cerințele de adecvare ale Comisiei este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm

 • Scutul de confidențialitate – Privacy Shield

Dacă Westgate Romania dorește să transfere date cu caracter personal din UE unei organizații din Statele Unite, ar trebui să verifice dacă organizația este înscrisă în cadrul Scutului de confidențialitatea la Departamentul de Comerț din SUA. US DOC este responsabil de gestionarea și administrarea sistemului de protecție a datelor și de asigurarea respectării angajamentelor de către companii. Pentru a putea certifica, companiile trebuie să aibă o politică de confidențialitate în conformitate cu principiile de confidențialitate, de ex. utilizarea, stocarea și transferul de date cu caracter personal în conformitate cu un set puternic de reguli și garanții de protecție a datelor. Protecția acordată datelor cu caracter personal se aplică indiferent dacă datele cu caracter personal au legătură cu un rezident al UE sau nu. Organizațiile trebuie să-și reînnoiască „statutul de membru" la Scutul de confidențialitate în fiecare an. Dacă nu, ele nu mai pot primi și utiliza datele cu caracter personal din UE în baza acestui cadru.

 

Evaluarea adecvării de către operatorul de date

La evaluarea adecvării, operatorul exportator trebuie să țină seama de următorii factori:

 • natura informațiilor transferate;
 • țara sau teritoriul de origine și destinația finală a informațiilor;
 • modul în care informațiile vor fi utilizate și pentru cât timp;
 • legile și practicile țării unde se transferă, inclusiv codurile de practică relevante și obligațiile internaționale; și
 • măsurile de securitate care urmează să fie luate în ceea ce privește datele din locația din străinătate.

 

 • Reguli corporatiste obligatorii

Westgate Romania poate adopta reguli proprii pentru transferul de date în afara UE. Acestea necesită aprobarea prealabilă autorității de supraveghere competente.

 • Excepții

În lipsa unei decizii de adecvare, a statutului de membru al Scutului de confidențialitate, a regulilor corporatiste obligatorii, transferul datelor cu caracter personal într-o țară terță sau într-o organizație internațională are loc numai în următoarele condiții:

 • persoana vizată și-a dat acordul în mod explicit cu privire la transferul propus, după ce a fost informată cu privire la riscurile posibile ale acestor transferuri pentru persoana vizată, din cauza lipsei unei decizii de adecvare și a măsurilor de siguranță adecvate;
 • transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată și operator sau pentru executarea unor dispoziții precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate;
 • transferul este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate între operator și o altă persoană fizică sau juridică;
 • transferul este necesar din motive importante de interes public;
 • transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; și/sau
 • transferul este necesar pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane în cazul în care persoana vizată nu este capabilă din punct de vedere fizic sau legal să-și dea consimțământul.

 

 1. Registru de evidență al prelucrărilor de date cu caracter personal

Westgate Romania a realizat un inventar al prelucrărilor de date cu caracter personal și a întocmit un Registru de evidență a prelucrărilor, ca parte a proiectului său de conformitate cu GDPR.

Westgate Romania este conștientă de faptul că anumitor operațiuni de prelucrare a datelor le pot fi asociate riscuri cu privire la drepturile și libertățile persoanelor vizate. Astfel:

 • Westgate Romania evaluează nivelul de risc asociat prelucrării datelor cu caracter personal pentru persoanele vizate. Evaluările impactului asupra protecției datelor se efectuează în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Westgate Romania, și în legătură cu prelucrarea efectuată de alte organizații în numele Westgate Romania.
 • Westgate Romania gestionează orice riscuri identificate prin analiza efectuată, pentru a reduce probabilitatea încălcării dispozițiilor cu privire la protecția datelor cu caracter personal cuprinse în această politică.
 • Având în vedere natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, în cazul în care un tip de prelucrare, în special cel bazat pe utilizarea noilor tehnologii, este susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Westgate Romania efectuează, înaintea prelucrării, o analiză a impactului operațiunilor de prelucrare prevăzute asupra protecției datelor cu caracter personal. O singură analiză poate aborda un set de operații de prelucrare similare care prezintă riscuri la fel de mari.
 • În cazul în care, ca rezultat al unei DPIA, este clar faptul că Westgate Romania este pe punctul de a începe prelucrarea datelor cu caracter personal care ar putea cauza daune persoanelor vizate, decizia dacă Westgate Romania poate continua prelucrarea va fi transmisă pentru obținerea avizului consultativ al DPO (Responsabilul cu protecția datelor).
 • În cazul în care, urmare a analizei, se constată că există riscuri semnificative, fie cu privire la posibilele daune ce pot fi produse persoanelor vizate, fie cu privire la categoriile de date în cauză, DPO va transmite problema către Autoritatea de supraveghere, urmând procedura de consultarea prealabilă menționată la articolul 36 din GDPR.

 

Responsabil și aprobare

 

DPO (Responsabilul cu protecția datelor) este deținătorul acestui document și este responsabil pentru a asigura că acest document de politică este revizuit în conformitate cu cerințele de revizuire menționate mai sus.

O versiune actuală a acestui document este disponibilă pentru toți membrii personalului pe intranet și este publicată la rubrica intitulată „GDPR”.

Această politică a fost aprobată de către managementul Westgate Romania la 11.03.2019 și se eliberează pe baza unei versiuni controlate sub semnătura Directorului General.[1] În ceea ce privește aplicarea teritorială a dispozițiilor GDPR, definiția se completează cu dispozițiile Guidelines nr. 3/2018 ale Grupului de lucru G29 privind aplicarea teritorială a GDPR.

[2] Westgate Romania ia măsurile necesare pentru a se asigura că prelucrările întemeiate pe consimțământul angajatului respectă condițiile prevăzute de Îndrumările GL 29 privind consimțământul în condițiile Regulamentului 2016/679 și cele prevăzute de Avizul GL 29  nr. 2/2017 privind prelucrarea datelor la locul de muncă.

Stanley Blog carire Pariu Sansa KINO Italia

Acest website folosește cookie-uri proprii și ale unor terțe părți pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de social media și pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, partenerii noștri de social media, de publicitate și de analiză pot avea informații despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, aceștia putându-le combina cu alte informații pe care le-ați furnizat sau care le-au colectat de la utilizarea serviciilor dumneavoastră.

În timpul parcurgerii website-ului, utilizatorul acceptă utilizarea de cookie-uri. Cu toate acestea, utilizatorul are posibilitatea de a împiedica generarea de cookie-uri și de a le dezactiva selectând opțiunea corespunzătoare din browser-ul lor sau dezactivându-le pe fiecare în parte. În cazul în care un browser a blocat utilizarea de cookie-uri, este posibil ca unele dintre serviciile și funcționalitățile website-ului să nu fie disponibile.

Pentru vizualizarea continutului acestui website trebuie sa declari pe propria raspundere ca ai implinit 18 ani, varsta minima legala pentru participarea la Jocurile de Noroc.